chucai

sáng kiến kinh nghiệm

– Có kỹ năng quan sát, so sánh, phân nhóm các dấu hiệu đặc trưng theo mùa. – Có kĩ năng thiết lập mối quan hệ giữa thời…