Quyết định

Tháng Ba 16, 2017 3:17 chiều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN TRỰC HÙNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :           / QĐ-MNKĐ                                    Trực Hùng, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi

cấp trường năm học 2016 – 2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HÙNG

Căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng quy định trong Điều lệ trường mầm non được ban hành theo thông tư số 41/2010/TT-BGD & ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

          Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 – 2017 của trường tiểu học Kim Đồng;

Căn cứ vào kế hoạch số 08/KH-HT ngày 08/9/2016 của hiệu trưởng trường mầm non Trực Hùng

Căn cứ vào Biên bản chấm thi và đề xuất kết quả xếp loại giáo viên trong đợt hội giảng cấp trường năm học 2016 – 2017;

          Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng chấm hội giảng cấp trường năm học 2016 – 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công nhận và khen thưởng 9 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017 (có danh sách đính kèm).

Điều 2: Các giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017 được tặng giấy khen và phần thưởng là 100 000 đồng.

Điều 3: Các bộ phận chuyên môn, kế toán và các giáo viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:– Như điều 3,

– Lưu VT.